Warunki konkursu Klarstein

Regulamin ten dotyczy konkursów, które organizator publikuje na swoich portalach społecznościowych Facebook - fanpage Klarstein Polska i Instagram - konto klarstein.polska.

Zasady i warunki konkursu obowiązujących na terytorium Polski (zwane dalej „konkursami”).

 1. Organizator

  Konkurs jest organizowany przez Spółkę Brands Made in Berlin a.s. z siedziba: Grösslingová 6-8, 811 09 Bratysława, numer identyfikacyjny IČO: 48 276 723, wpisany do rejestru: Sądu Rejonowego w Bratysławie I, sekcja: Sa, sygnatura: 6208/B.

 2. Termin i miejsce trwania konkursu

  Konkursy organizowane na stronie Facebook Klarstein Polska lub na koncie klarstein.polska Instagram (wspólnie lub samodzielnie, zwane dalej „sieciami społecznościowymi Klarstein”) mają zwykle określony czas trwania w tekście zadania konkursowego i odbywają się na obszarze Polski, o ile nie określono inaczej.

 3. Uczestnik konkursu

  W konkursie mogą brać udział osoby fizyczne w wieku powyżej 18 lat, które mają stałe miejsce zamieszkania w Polsce. W przypadku osoby poniżej 18 roku życia wymagana jest pisemna zgoda przedstawiciela prawnego. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy organizatora i osoby im bliskie zgodnie z art. § 116 ustawy č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (Kodeks cywilny) z późniejszymi zmianami.

 4. Warunki udziału w konkursie

  Warunki udziału w konkursie są zwykle określone w tekście zadania na sieciach społecznościowych. W wyjątkowych sytuacjach organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków udziału i zobowiązuje się do opublikowania warunków konkursu w tekście konkursowego artykułu.

  Uczestnicy konkursu nie mogą używać w ramach konkursu wulgaryzmów i przejawów ekstremizmu, rasizmu, faszyzmu itp.

  Organizator uwzględni w konkursie uczestnika, który spełnia powyższe wymagania, ewentualnie zgodnie z zadaniem w tekście pracy konkursowej w terminie konkursowym. Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia uczestnika do konkursu w przypadku wątpliwości co do niespełnienia powyższych kryteriów.

  Uczestnik konkursu może wziąć w niej udział najwyżej raz, chyba że warunki danego konkursu stanowią inaczej.

  W przypadku, że treść pracy konkursowej jest dziełem autorskim uczestnika, ze względu na ochronę danych osobowych uwzględnionej w dziele nie może zawierać prawdziwego nazwiska, adresu i innych danych, na podstawie których można by zidentyfikować taką osobę fizyczną. Uczestnik konkursu musi być autorem pracy, która przedstawia pracę konkursową lub jej część, chyba że z charakteru konkursu wynika inaczej. Organizator zastrzega sobie prawo do niewłączenia pracy konkursowej do konkursu w przypadku wątpliwości co do niespełnienia kryteriów określonych w niniejszym paragrafie, a także w przypadku, gdy mogłoby to wpłynąć na prawa osoby fizycznej do ochrony dóbr osobistych.

  Jeżeli treść pracy konkursowej jest autorską pracą uczestnika, przesyłając ją, uczestnik ewentualnie autor dzieła autorskiego wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z treścią poprzez ich przetwarzanie, łączenie z innym utworem, kopiowaniem i / lub publikowanie bez ograniczeń terytorialnych lub czasowych. Przesyłając pracę konkursową, uczestnik oświadcza, że publikując pracę autorską, organizator nie będzie bezzasadnie ingerował w jakiekolwiek prawa i uzasadnione interesy uczestnika ewentualne autora dzieła lub osób trzecich i nie zagraża tym prawom ani interesom; w innym przypadku uczestnik wzgl. autor dzieła zobowiązuje się do zaspokojenia tych praw osób trzecich na własny koszt.

 5. Wygrana

  Nagroda w konkursie jest zwykle określana w tekście pracy konkursowej opublikowanej na portalach społecznościowych Klarstein.

  Po zakończeniu konkursu zwycięzca zostanie wyłoniony na portalach społecznościowych Klarstein, zwykle następnego dnia rano, w sposób określony przez organizatora w zgłoszeniu konkursowym. Zwycięzca zostanie wyłoniony nie później niż 14 dni po zakończeniu konkursu.

  Zwycięzca zostanie poinformowany o nagrodzie wiadomością prywatną niezwłocznie po jego identyfikacji, nie później niż 7 dni po wyborze zwycięzcy zgodnie z poprzednim paragrafem. Imię i nazwisko uczestnika, który zostanie zwycięzcą, zostanie opublikowane na portalach społecznościowych Klarstein, z czym uczestnik wyraża zgodę poprzez udział w konkursie. W prywatnej wiadomości do zwycięzcy zostanie wysłana prośba o podanie adresu dostawy nagrody (adres musi znajdować się na terytorium Polski) na który zostanie wysłana nagroda na koszt organizatora oraz numer telefonu dla potrzeb firmy kurierskiej.

  W przypadku, gdy nie będzie możliwe skontaktowanie się ze zwycięzcą za pośrednictwem danych kontaktowych lub zwycięzca nie wyśle żądanego adresu dostarczenia nagrody lub zwycięzca nie odbierze nagrody zgodnie z tymi zasadami i warunkami, jego nagroda przepada, a organizator jest uprawniony do ustalenia zapasowego zwycięzcy i przekazania tej nagrody zapasowej osobie.

 6. Pozostałe warunki

  Przy przyjęciu nagrody zwycięzca podpisze protokół odbioru lub inny podobny dokument. Przekazanie nagrody na osobę inną niż zwycięzca jest możliwe na podstawie podpisanego pełnomocnictwa.

  Uczestnik konkursu zostanie zdyskwalifikowany, jeśli organizator stwierdzi lub będzie miał uzasadnione podejrzenie o nieuczciwym lub niegodnym zachowaniu uczestnika lub innej osoby, które mogłoby faworyzować tego uczestnika nad innymi uczestnikami w uzyskaniu nagrody ewentualnie działania niezgodnego z fair play.

  Przesyłając pracę konkursową, wyraża uczestnik konkursu lub głosujący akceptuje warunki konkursu i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Wysłaniem pracy konkursowej lub głosowaniem, uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji celów określonych w niniejszych warunkach konkursu oraz w warunkach konkretnego konkursu.

  Nie istnieje możliwość reklamowania wady w przypadku nagrody.

  Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub zmiany jego zasad oraz warunków przez cały czas jego trwania, bez podania przyczyny i ustalenia odszkodowania. Taka decyzja obowiązuje od daty jej opublikowania na stronie www.klarstein.pl.

  Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku podania nieprawidłowych danych i fałszywych oświadczeń przez uczestnika konkursu lub nieprzyjęcia nagrody przez zwycięzcę.

  Konkurs oraz związane z nim prawa i obowiązki, które nie są regulowane przez te zasady i warunki, podlegają prawodawstwu Republiki Słowackiej.

 7. Ochrona danych osobowych

  Przetwarzanie danych osobowych reguluje ustawa nr. 18/2018 Z.z. o ochronnie danych osobowych (zwanej dalej „Ustawą o OOU”) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr. 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych (zwanym dalej „GDPR”).

  Dane osobowe uczestnika w zakresie: imię, nazwisko, imię i zdjęcie profilowe w serwisie społecznościowym Facebook lub Instagram, adres stałego zamieszkania i adres e-mail, podobizna (jeśli jest w dziele autora) będą przetwarzane przez organizatora w celu organizacji konkursu, przekazania nagrody i działań zależnych, a jeśli Państwa podobizna znajduje się w dziele autorskim, można ją wykorzystać do promocji organizatora. Operatorem danych osobowych jest organizator konkursu. Dane osobowe są przechowywane maksymalnie przez 12 miesięcy od daty zakończenia konkursu; po tym czasie zostaną usunięte. Nie udostępniamy danych osobowych trzecim stronom. Nie używamy plików cookie do przetwarzania Państwa danych osobowych.

  Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu i przekazania nagrody, co znaczy przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) GDPR).

  Administrator przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie wyrażonej zgody oraz w jej zakresie (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

  Państwa prawa dotyczące danych osobowych to w szczególności:

  1. żądać potwierdzenia, jakie dane osobowe przetwarzamy
  2. żądać sprostowania lub usunięcia danych osobowych
  3. żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadku niedopuszczalnego przetwarzania
  4. cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych
  5. żądać udostępnienia przetwarzanych danych osobowych w ustrukturyzowanym formacie
  6. żądać przekazania danych osobowych stronie trzeciej
  7. złożyć skargę do organu nadzorczego: Urzędu Ochrony Danych Osobowych Republiki Słowackiej

  Ograniczone lub niepełne podanie danych osobowych lub brak zgody na przetwarzanie danych osobowych (w przypadkach, w których wymagana jest zgoda) skutkuje usunięciem uczestnika z listy uczestników konkursu przez organizatora, ponieważ nie jest możliwe zidentyfikowanie uczestnika i skontaktowanie się z nim w celu realizacji konkursu i przekazania nagrody.

  W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub wniosków dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z operatorem pod adresem e-mail: info@klarstein.hu

do góry