Regulamin konkursu Klarstein

Regulamin ten dotyczy konkursów, które organizator publikuje na swoich portalach społecznościowych: Facebook - fanpage Klarstein Polska oraz Instagram - konto klarstein.polska.

Zasady i warunki konkursu (zwanym dalej „Konkursem”) obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 1. Organizator

  Konkurs jest organizowany przez spółkę Brands Made in Berlin S.A. z siedzibą w Bratysławie 811 09, ul.Grösslingová 6-8, numer identyfikacyjny REGON: 48 276 723, wpisaną do rejestru Sądu Rejonowego w Bratysławie I, sekcja: Sa, sygnatura: 6208/B.

 2. Termin i miejsce trwania konkursu

  Konkursy organizowane na stronie Facebook Klarstein Polska lub na koncie Instagram klarstein.polska mają zwykle określony, w tekście ogłoszenia konkursowego, czas trwania i odbywają się na terenie Polski, o ile nie określono inaczej.

 3. Uczestnik konkursu

  W konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne w wieku powyżej 18 lat, mające stałe miejsce zamieszkania w Polsce. W przypadku osoby poniżej 18 roku życia wymagana jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy organizatora oraz osoby im bliskie zgodnie z art. 115 § 11 Kodeksu Karnego.

 4. Warunki udziału w konkursie

  Warunki udziału w konkursie są zazwyczaj określone w tekście ogłoszenia konkursowego na portalach społecznościowych. W wyjątkowych sytuacjach organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków udziału i zobowiązuje się do opublikowania warunków konkursu w tekście ogłoszenia konkursowego.

  Uczestnicy konkursu nie mogą używać w ramach konkursu wulgaryzmów i przejawów ekstremizmu, rasizmu, faszyzmu itp.

  Organizator dopuści do udziału w konkursie uczestnika, który w terminie spełni powyższe wymagania, zgodne z zadaniem w tekście ogłoszenia konkursowego. Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia uczestnika do konkursu w przypadku wątpliwości dotyczących niespełnienia powyższych kryteriów.

  Uczestnik konkursu może wziąć w nim udział maksymalnie jednokrotnie, chyba że warunki danego konkursu stanowią inaczej.

  W przypadku, gdy treść pracy konkursowej jest dziełem autorskim uczestnika, ze względu na ochronę danych osobowych nie może ona zawierać prawdziwego nazwiska, adresu i innych danych, na podstawie których można by zidentyfikować taką osobę fizyczną. Uczestnik konkursu musi być autorem dzieła, które przedstawia praca konkursowa lub jej część, chyba że z charakteru konkursu wynika inaczej. Organizator zastrzega sobie prawo do niewłączenia pracy konkursowej do konkursu w przypadku wątpliwości dotyczących niespełnienia kryteriów określonych w niniejszym paragrafie, a także w przypadku, gdy mogłoby to wpłynąć na prawa osoby fizycznej do ochrony dóbr osobistych.

  Jeżeli treść pracy konkursowej jest autorskim dziełem uczestnika, przesyłając ją uczestnik, ewentualnie autor, wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie treści poprzez ich przetwarzanie, łączenie z innymi dziełami, kopiowanie i/lub publikowanie bez ograniczeń terytorialnych lub czasowych. Przesyłając pracę konkursową, uczestnik oświadcza, że publikując autorskie dzieło, organizator nie będzie bezzasadnie ingerował w jakiekolwiek prawa i uzasadnione interesy uczestnika, względnie autora dzieła lub osób trzecich oraz nie będzie narażał tych praw lub interesów; w przeciwnym razie uczestnik lub autor pracy zobowiązuje się do zaspokojenia tych praw osób trzecich na własny koszt.

 5. Wygrana

  Nagroda w konkursie jest zazwyczaj określona w tekście ogłoszenia konkursowego opublikowanego na portalach społecznościowych: Facebook - fanpage Klarstein Polska oraz Instagram - konto klarstein.polska.

  Po zakończeniu konkursu zwycięzca zostanie wyłoniony na portalu społecznościowym Facebook Klarstein, zazwyczaj następnego dnia rano, w sposób określony przez organizatora w ogłoszeniu konkursowym. Zwycięzca zostanie wyłoniony nie później niż 14 dni po zakończeniu konkursu.

  Zwycięzca zostanie poinformowany o nagrodzie w wiadomości prywatnej niezwłocznie po jego identyfikacji, nie później niż 7 dni po wyborze zwycięzcy zgodnie z poprzednim paragrafem. Imię i nazwisko uczestnika, który zostanie zwycięzcą, zostanie opublikowane na portalach społecznościowych Klarstein, z czym uczestnik wyraża zgodę poprzez udział w konkursie. W prywatnej wiadomości do zwycięzcy zostanie wysłana prośba o podanie adresu dostawy nagrody (adres musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej) na który zostanie wysłana nagroda, na koszt organizatora, oraz numer telefonu dla potrzeb firmy kurierskiej.

  W przypadku, gdy nie będzie możliwe skontaktowanie się ze zwycięzcą za pośrednictwem danych kontaktowych, zwycięzca nie wyśle żądanego adresu do dostarczenia nagrody lub zwycięzca nie odbierze nagrody zgodnie z tymi zasadami i warunkami, jego nagroda przepada, a organizator jest uprawniony do ustalenia zastępczego zwycięzcy i przekazania tej nagrody kolejnej osobie.

 6. Pozostałe warunki

  Przy przyjęciu nagrody zwycięzca podpisze protokół odbioru lub inny podobny dokument. Przekazanie nagrody na osobę inną niż zwycięzca jest możliwe tylko na podstawie podpisanego pełnomocnictwa.

  Uczestnik konkursu zostanie zdyskwalifikowany, jeśli organizator stwierdzi lub będzie miał uzasadnione podejrzenie o nieuczciwym lub niewłaściwym zachowaniu uczestnika lub innej osoby, które mogłoby faworyzować tego uczestnika nad innymi uczestnikami w celu uzyskania nagrody, ewentualnie działania niezgodnego zasadami fair play.

  Przesyłając pracę konkursową uczestnik konkursu akceptuje warunki konkursu oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Wysyłając pracę konkursową lub głosując, uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji celów określonych w niniejszym regulaminie konkursu oraz w warunkach konkretnego konkursu.

  Nie istnieje możliwość reklamowania wady w przypadku nagrody.

  Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub zmiany jego zasad oraz warunków przez cały czas jego trwania, bez podania przyczyny i ustalenia odszkodowania. Taka decyzja obowiązuje od daty jej opublikowania na stronie www.klarstein.pl.

  Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku podania nieprawidłowych danych i fałszywych oświadczeń przez uczestnika konkursu lub nieprzyjęcia nagrody przez zwycięzcę.

  Konkurs oraz związane z nim prawa i obowiązki, które nie są regulowane przez te zasady oraz warunki, podlegają prawodawstwu Rzeczpospolitej Polskiej.

 7. Ochrona danych osobowych

  Przetwarzanie danych osobowych regulowane ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr. 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanym dalej „RODO”).

  Dane osobowe uczestnika w zakresie: imię, nazwisko, imię i zdjęcie profilowe w serwisie społecznościowym Facebook lub Instagram, adres stałego zamieszkania i adres e-mail, podobizna (jeśli jest w dziele autora) będą przetwarzane przez organizatora w celu organizacji konkursu, przekazania nagrody i działań zależnych, a jeśli Państwa podobizna znajduje się w dziele autorskim, może zostać wykorzystana do celów promocyjnych. Operatorem danych osobowych jest organizator konkursu. Dane osobowe są przechowywane maksymalnie przez 12 miesięcy od daty zakończenia konkursu; po tym czasie zostaną usunięte. Nie udostępniamy danych osobowych stronom trzecim. Nie używamy plików cookie do przetwarzania Państwa danych osobowych.

  Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu i przekazania nagrody, co oznacza przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

  Administrator przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie wyrażonej zgody oraz w jej zakresie (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

  Państwa prawa dotyczące danych osobowych to w szczególności:

  1. żądanie potwierdzenia, jakie dane osobowe przetwarzamy;
  2. żądanie sprostowania lub usunięcia danych osobowych;
  3. żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadku niedopuszczalnego przetwarzania;
  4. cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  5. żądanie udostępnienia przetwarzanych danych osobowych w ustrukturyzowanym formacie;
  6. żądanie przekazania danych osobowych stronie trzeciej;
  7. złożenie skargi do organu nadzorczego: Urzędu Ochrony Danych Osobowych Rzeczpospolitej Polskiej.

  Ograniczone lub niepełne podanie danych osobowych, ewentualnie brak zgody na przetwarzanie danych osobowych (w przypadkach, w których zgoda jest wymagana) skutkuje usunięciem uczestnika z listy uczestników konkursu przez organizatora, ponieważ nie jest możliwe zidentyfikowanie uczestnika i skontaktowanie się z nim w celu realizacji konkursu i przekazania nagrody.

  W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub wniosków dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z operatorem pod adresem e-mail:info@klarstein.hu

do góry